+420 312 316 300 info@montex.cz
O nás

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Pro zlepšení stávající činnosti bylo rozhodnuto vedením společnosti o zavedení systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015  a tím zvýšení konkurenceschopnosti a kvality činnosti.

Uspokojení potřeb zákazníků je životně důležitým úkolem celé organizace a je úkolem všech pracovníků. Pro potřeby zavedení systému byl jmenován představitel vedení pro systém managementu (manažer systému managementu - MSM), interní auditoři a metrolog.

Základní principy činnosti a cíle společnosti jsou formulovány v politice společnosti vyhlášené vedením. Pro úspěšné plnění vyhlášených cílů a politiky vedení organizace vytváří příznivé podmínky ve všech oblastech činnosti. Každý pracovník je seznámen s problematikou zabezpečování jakosti, zná své místo, úkoly a odpovědnost v systému managementu. Garanty dodržování systému ve společnosti je vedení společnosti a MSM.


Politika společnosti

Oblast řízení kvality:

  • Společnost se zavazuje k plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem firmy; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
  • Služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě, zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků firmy.
  • Základními pravidly vystupování pracovníků je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
  • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména firmy spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu a tím jistoty našich zákazníků.
  • Společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky, pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů.

Oblast systému environmentálního managementu:

  • Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
  • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
  • Společnost předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů a obalů.
  • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
  • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů. 
Souvisejicí soubory

6. 5. 2022

DEMO CITY nástavby

25. 2. 2021

Nástavby

Navštivte naši Facebookovou stránku kuchyňských a nábytkových dvířek Grena DD a zapojte se s námi do soutěže o Grena...

...