Certifikace ISO9001, 14001

Pro zlepšení stávající činnosti bylo rozhodnuto vedením společnosti o zavedení systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008 a systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2004, a tím zvýšení konkurenceschopnosti a kvality činnosti.

Uspokojení potřeb zákazníků je životně důležitým úkolem celé organizace a je úkolem všech pracovníků. Pro potřeby zavedení systému byl jmenován představitel vedení pro systém managementu (manažer systému managementu - MSM), interní auditoři a metrolog.

Základní principy činnosti a cíle společnosti jsou formulovány v politice společnosti vyhlášené vedením. Pro úspěšné plnění vyhlášených cílů a politiky vedení organizace vytváří příznivé podmínky ve všech oblastech činnosti. Každý pracovník je seznámen s problematikou zabezpečování jakosti, zná své místo, úkoly a odpovědnost v systému managementu. Garanty dodržování systému ve společnosti je vedení společnosti a MSM.

Certifikáty:

ČSN EN ISO 9001:2008

ČSN EN ISO 14001:2004